Návrat na úvodní stránku
Česky Slovensky English English Deutsch Deutsch  
Přihlášení | Košík | Registrace
PRAŽSKÁ MINCOVNA PRAŽSKÁ MINCOVŇA PRAGUE MINT PRAG MÜNZE CASA DE MONEDA MONNAIE DE PRAGUE ZECCA DI PRAGA CASA DA MOEDA PRAGA MENNICA PRAGA PRASKA KOVNICA NANE PRAG Пражский монетный двор Монетный двор Праге ковница Праг MYNTE PRAG MUNT PRAAG PUDINA PRAGUE RAHAPAJA PRAHA Mėtų Praha Mant Prag Monetărie Praga Menta Prága Nenexhik Pragë Piparmünt Praha Bạc Hà Praha μέντα Πράγα מטבעות מכון פראג 造币钱 सिक्का प्राग ミント プラハ 박하 프라하 پراگ نعناع โรงกระษาปณ์ ปราก  پودینہپراگ პრაღაში ზარაფხანა

MINCOVNÍ EDIKT KARLA IV.

V duchu svých snah o rozvoj království inicioval císař Karel IV. necelý měsíc před smrtí vydání společného mincovního řádu pod svojí pečetí a pečetí českého a nyní již i římskoněmeckého krále Václava. Mincovní edikt ze dne 2. listopadu 1378 se snažil o zlepšení jakosti vydávaných pražských grošů i o obnovení pořádku ve vydávání drobné mince. Neuspokojivého stavu českého mincovnictví a zvláště pak takřka chaosu v tehdejší drobné minci si byl Karel zřejmě dobře vědom a vydáním společného mincovního nařízení s králem Václavem chtěl svého nástupce zavázat ke zlepšení české měny.

„(My) Karel IV., z Boží milosti římský císař a český král, a Václav z Boží milosti římský a český král, toto důrazně všem ve známost uvádíme. Mezi ne sčíslnými těžkými starostmi, jimiž ustavičně a úsilovně jsme zaměstnáni k zajištění blaha svých poddaných, jako obzvláštní péče vyžadující se objevuje, aby byl za pomoci boží zaveden peněžní řád našeho českého království a zajištěn tak prospěch a štěstí celého státu.

Chtějíce tedy zajisté, pokud Nejvyšší ráčí nám to dovolit, odstraniti škodlivé ztráty v našem království, jimiž pro lehkost běžné mince pražských denárů, jak v haléřích tak v groších, až do dnešního dne všechen náš lid trpěl, a nad to se vskutku starati, jdouce po stopách slavného kdysi Jana, blahé paměti českého krále, otce a děda našeho předrahého: dobře jsme uvážili, ne chybně ani ukvapeně, ale když jsme mnohokráte v radu vešli a se poradili s řečeného našeho království českého knížaty, pány a rytíři, našimi věrnými poddanými o založení, rozvržení a střežení mincovního řádu, z pevného přesvědčení takto kážeme a stanovíme a tímto rozhodnutím, které má platit pro nás, dědice a nástupce naše, české krále, bez odvolání a ustavičně takto nařizujeme:

Od nynějška mincmistr království českého, který jest a pro věčné časy bude, je pro příště zavázán udržovati bez jakékoli změny dále popsaný řád, způsob a pořádek při ražbě grošů a haléřů, aby totiž na 100 hřiven čistého stříbra bylo přidáváno 12 hřiven mědi a nic více a aby z takto sazeného stříbra byly raženy pražské groše té jakosti, zrna a stříže, aby tedy 70 grošů vahou a jakostí dávalo jednu hřivnu zákonitého stříbra. Podobně také haléře buďtež raženy z takového stříbra, aby 12 haléřů tvořilo cenou a jakostí jeden groš. A mincíři nynější i všichni pro věčné časy budoucí ať narazí těchto haléřů víc, aby pak nebylo nutno z tohoto množství za jeden groš platit více haléřů než 12 a aby tento groš nebyl oceňován jakýmkoli způsobem výše, než haléře.

Nadto stanovíme, aby prubíři stříbra, v běžné mluvě zvaní frsuchři, k ražbě jak pro groše tak pro haléře byli dva. Oni mají a musí hledět a stále se starat, aby groše i haléře byly raženy dobré a podle zákona a aby nebyl přimícháván přídavek ve větším množství než jak shora řečeno. Z těchto pak prubířů jeden, totiž první a hlavní, budiž námi, dědici a nástupci našimi králi českými jmenován a ustanoven k úřadu prubířskému, jak se bude líbiti královské vůli. Druhý pak budiž k témuž prubířskému úřadu podobně vysílán, a kdykoliv to bude vhodné, zase sesazen od pánů řečeného království, především od těch, kteří v jednotlivých čtvrtích roku předsedají krajskému soudu, cúdě, nebo prostou jejich většinou.

Tento druhý prubíř jako odměnu za své práce bude také od nás a po nás od kteréhokoliv krále českého právě vládnoucího dostávati od urburéře z královských peněz každého týdne 1 hřivnu grošů, totiž 56 grošů, jak dlouho bude řádně spravovati svůj úřad.

Tito oba prubíři budou každý za sebe přísahati, jak jest zvykem, že budou v úřadě jim svěřeném vždy věrni nám i nástupcům našim, českým králům, království a české koruně a také pánům království pro téhož království obecný prospěch, a že úřadu zkoušení stříbra v groších a haléřích chtějí státi v čele: nechť je jim dáno za povinnost a úkol, aby groše a haléře podle spravedlnosti a zákona byly raženy a aby z mincovny nevycházely ani nebyly rozšiřovány v ní, leč když je titíž prubíři úplně přezkouší, schválí a zákonnými shledají podle váhy, čistoty obsahu i zrna a patřičné hodnoty jak je předepsáno.

Stane-li se však, že groše nebo haléře nebudou snad přes naše ustanovení raženy podle tohoto předpisu neb spravedlivé váhy a pro nedbalost nebo vinou uvedených prubířů přijdou do oběhu, kdykoliv pro toto titíž prubíři budou obžalováni, ať jsou pohnáni osobně k zodpovědnosti před námi a nástupci našimi českými králi a před pány, jak oni právě v jednotlivých čtvrtletích předsedají krajským soudům, cúdám. Jestliže pak budou usvědčeni obsahem nebo zrnem, že něco takového nařídili nebo provedli s jakostí nebo vahou grošů nebo haléřů, jako falšovatelé mince buďtež trestáni zaslouženým trestem smrti. A aby bylo možno snadněji a bezpečněji rozeznat takové falešné stříbrné groše a haléře, nařizujeme a chceme, aby pro vždycky bylo zachováno: nechť každý z pánů, kteří obyčejně předsedají soudu cúdě, uschová u sebe jednu ukázku zrna nebo jakosti, aby mohl v takovém případě vždy včas a podle skutečnosti usvědčiti a zaslouženým trestem potrestati vinu nebo nedbalost uvedených prubířů a také falšování kohokoli jiného.

A abychom ani my, dědicové a nástupci naši čeští králové v budoucnu nijak neměnili toto nařízení, rozhodnutí a ustanovení, jak bylo nahoře vyjádřeno a které za sebe, dědice a nástupce naše, české krále v dobré víře slibujeme na věčné časy zachovávati aby však tím spíše oni neodvolatelně je ustavičně zachovávali, zařídili jsme, aby tento spis byl rozmnožen a pánům českého království rozdán k úschově, opatřený nadto na jasné svědectví všeho řečeného s plným našim vědomím pečetěmi našich majestátů.

 
Dáno v Praze l. P. 1378 dne 2. listopadu, naší vlády, Karla císaře nahoře řečeného v roce třicátém třetím, císařské vlády pak třicátém čtvrtém, naší pak krále Václava napřed řečeného českého šestnáctém,
římského pak třetím.“

Nejvyšší soud odmítl tvrzení České mincovny a.s. Tisková zpráva.

Pražská mincovna a.s. je český výrobce ražeb z drahých kovů.
 

Mincovna | Novinky | Ražby na zakázku | Kalendárium | E-shop | Mapa | KontaktyOznámit chybu | Napište nám
Prazska-Mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.