Návrat na úvodní stránku
Česky Slovensky English English Deutsch Deutsch  
Přihlášení | Košík | Registrace
PRAŽSKÁ MINCOVNA PRAŽSKÁ MINCOVŇA PRAGUE MINT PRAG MÜNZE CASA DE MONEDA MONNAIE DE PRAGUE ZECCA DI PRAGA CASA DA MOEDA PRAGA MENNICA PRAGA PRASKA KOVNICA NANE PRAG Пражский монетный двор Монетный двор Праге ковница Праг MYNTE PRAG MUNT PRAAG PUDINA PRAGUE RAHAPAJA PRAHA Mėtų Praha Mant Prag Monetărie Praga Menta Prága Nenexhik Pragë Piparmünt Praha Bạc Hà Praha μέντα Πράγα מטבעות מכון פראג 造币钱 सिक्का प्राग ミント プラハ 박하 프라하 پراگ نعناع โรงกระษาปณ์ ปราก  پودینہپراگ პრაღაში ზარაფხანა

Úřad nejvyššího mincmistra a hormistra, jeho předchůdci a nástupci

Úřad nejvyššího mincmistra a hormistra se sídlem v Praze zájemcům o českou historii přibližuje fond Staré montanum NAČR. Zpřístupňuje badatelům veškeré dochované úřední a účetní knihy a registraturní pomůcky, jakož i spisy vyčleněné z registratur české (dvorské) kanceláře, české komory a starého místodržitelství a jejich nástupců z let 1527-1783 (1825), týkající se správních, právních, zákonodárných, hospodářských, technických a personálních záležitostí v oblasti hornictví a mincovnictví a vlastní spisy úřadu nejvyššího mincmistra a hormistra.

Za předchůdce úřadu nejvyššího mincmistra a hormistra jako zástupce panovníka „při správě hor“ lze považovat ve středověku úřad perkmistra a urburéře, jejichž vznik úzce souvisel se zavedením horního regálu jako práva panovníka na část vytěženého kovu. Z jejich působnosti se však žádné písemnosti ve fondu Staré montanum nedochovaly.

Funkce mincmistra království Českého (magister monetae regalis Bohemiae) jako nejvyššího královského úředníka pro mincovní správu, jemuž byl podřízen i horní hofmistr v Kutné Hoře, byla zřízena až v 50. letech 14. století. Od roku 1392 patřila do jeho kompetence i správa centrálního horního soudu. Jako zemský úředník byl mincmistr zmíněn poprvé roku 1462 a poté 1502 s titulem „nejvyšší mincmistr království“. Do jeho kompetence patřil dohled na horní podnikání, správu horních měst a mincovnu v Kutné Hoře. Na počátku husitských válek byla v letech 1420-1422 nouzově otevřena pražská mincovna, avšak po přestupu Kutné Hory k husitství zanikla. Od roku 1497 mohl panovník rozhodovat, zda se mincmistrem stane pán, zeman či měšťan.

Objevení nových ložisek stříbra v Jáchymově a jeho okolí na počátku 16. století a vznik jáchymovské mincovny v roce 1519 znamenaly zánik horního i mincovního regálu panovníka a vznik samostatné horní správy šlechtického rodu Šliků, kteří tyto doly vlastnili. V čele administrativní správy stál horní hejtman, v čele každého dolu šichtmistr, volený - 4 - kverky (těžaři), do funkce urburéře byl dosazován perkmistr. Horní desátek vybíral desátník. Právo razit v této mincovně tolary (1 tolar = 10 grošů) potvrdil Šlikům český sněm v roce 1520. V témže roce potvrdil Ludvík Jagellonský i Jáchymovský horní řád z roku 1518, sestavený vlastníky dolů, hrabaty Šliky, podle annaberského horního řádu, vydaného v roce 1509. V roce 1548 zabavil císař Ferdinand I. po stavovském povstání, jehož se Šlikové účastnili, jejich majetek a vydal šlikovský horní řád jako nový královský horní řád. V roce 1604 bylo toto jáchymovské horní právo zavedeno i v Kutné Hoře.

V 16. století se značně okleštěná kompetence nejvyššího mincmistra soustředila na dohled na ražbu mince, vybírání horního desátku, dodržování přednostního práva výkupu drahých kovů pro účely státní mincovny a dohled nad zachováváním horních zákonů. Od roku 1548 vyřizovala horní agendu včetně agendy pražské mince německá expedice české komory.

V roce 1528 odňal Ferdinand Habsburský Šlikům právo razit minci a převzal jáchymovskou mincovnu do své správy, dosadil své úředníky, kteří skládali přísahu králi a jen desátník a přepalovač stříbra skládali přísahu též Šlikům.

Smlouva o hory, kterou uzavřel panovník s českými stavy v Praze dne 1. dubna 1534, a která vycházela ze starších nařízení v montanních záležitostech, vydaných buď císařem Ferdinandem I. nebo obsažených ve starém českém zemském zřízení, potvrzovala mimo jiné horní regál panovníka na drahé kovy a sůl a vrchnosti na běžné kovy, předkupní právo panovníka na drahé kovy z dolů soukromých vlastníků a polovinu desátku. Značně také omezila pravomoci horního hejtmana, jehož povinnosti, týkající se dohledu na zlaté a stříbrné doly, urovnávání horních a mincovních sporů a výkup kovů pro královskou minci, přešly na nejvyššího mincmistra.

V rámci centralizace státní správy za vlády císaře Josefa II. byl dekretem dvorské komory č. 754 z 18. února 1784 zrušen úřad nejvyššího mincmistra a hormistra se sídlem v Praze) a jeho agenda, pokud se netýkala soudnictví, byla předána VIII. oddělení českého gubernia (Camerale), které dozíralo také na horní úřady a horní města i na mincovnictví. Horním radům gubernia byly podřízeny rovněž vrchní horní úřady v Příbrami a Jáchymově, které byly založeny v roce 1813, resp. 1814.

Protože byla po obnovení pražské mincovny v roce 1795 kamerální agenda gubernia rozšířena, došlo v následujícím roce ke zřízení nového oddělení s názvem „camerale - montanum“. Jeho personál tvořili dva horní radové, do jejichž kompetence patřilo vyřizování záležitostí horních úřadů, horních měst, odbytu horních produktů a horních poplatků. Od roku 1800 toto oddělení povolovalo i zřizování hamrů a vysokých pecí. Do jeho pravomoci spadaly horní úřady v Čechách, montanní statky a pražská mincovna a mělo též dohled nad personálními a mzdovými záležitostmi horních a mincovních zaměstnanců. Spisy tohoto oddělení byly rozděleny do dvou desetiletých registraturních období a zachovala se úplná řada pomocných knih.

Guberniálním dekretem z 15. dubna 1814 byly dohledu oddělení podřízeny v záležitostech politických, soudních, prodeje horních produktů a směny zlata a stříbra vrchní horní úřady. Od nového registraturního období počínaje rokem 1816 došlo ke změně názvu oddělení pouze na „montanum“.

V r. 1850 přešla veškerá montanní agenda na nově zřízená horní hejtmanství a horní komisariáty.

Nejvyšší soud odmítl tvrzení České mincovny a.s. Tisková zpráva.

Pražská mincovna a.s. je český výrobce ražeb z drahých kovů.
 

Mincovna | Novinky | Ražby na zakázku | Kalendárium | E-shop | Mapa | KontaktyOznámit chybu | Napište nám
Prazska-Mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.